Overslaan en naar de inhoud gaan

Algemene voorwaarden
 

1. Samenwerking Sipro Media bv

Iedere overeenkomst gesloten tussen Sipro Media bv, met maatschappelijke zetel te Casterstraat 72, 3500 Hasselt, met ondernemingsnummer 463 391 368 en de klant, wordt beheerst door voorwaarden waarvan hier sprake is.

Sipro Media bv biedt online marketingdiensten aan. Binnen deze opdracht zal Sipro Media enerzijds online marketingacties uitbouwen die het best aansluiten bij de targets van haar klant en anderzijds die gebaseerd zijn op een conversiegeoriënteerde strategie.
Onder beheer of opzet verstaan we de acties die nodig zijn om een campagne op te starten en op te volgen. Met andere woorden alle handelingen die nodig zijn om een campagne op te starten en te onderhouden zodat deze een zo goed mogelijk resultaat behaalt op basis van een conversiegeoriënteerde strategie.

Sipro Media bv heeft het recht om de aanbieding en samenstelling van haar diensten aan te passen wanneer het dit beslist. In ieder geval houdt het bedrijf zich eraan om de klant hiervan binnen een redelijke termijn voorafgaand op de hoogt te brengen via een melding op haar website of via de communicatie van Sipro Media bv aan reeds bestaande klanten.

Door bestelling van de diensten van Sipro Media bv erkent de klant kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en deze te aanvaarden. Deze algemene voorwaarden zijn te allen tijde raadpleegbaar op de website van Sipro Media bv met het webadres www.sipromedia.be.

Deze voorwaarden hebben steeds voorrang op de voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Indien Sipro Media bv nalaat de strikte toepassing te eisen van een van de bepalingen van deze voorwaarden, kan dit niet worden beschouwd als een stilzwijgend afstand nemen van deze rechten.

Sipro Media bv behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen door een aanpassing op haar website. Zo’n aanpassing zal op redelijke termijn voorafgaand aangekondigd worden door Sipro Media bv op haar website en ook via de communicatie van Sipro Media bv aan de reeds bestaande klanten.

De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. In geval van nietigheid van één van de bepalingen, zullen Sipro Media bv en de klant, in de mate van het mogelijke en volgens hun loyaliteit en overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een gelijkwaardige bepaling.

2. Klanten

Een klant is iedere private of professionele persoon die diensten afneemt van Sipro Media bv, alsook iedereen die in naam en voor rekening van een rechtspersoon optreedt.

Iedere private klant wordt verondersteld minstens 18 jaar oud te zijn.

Deze algemene voorwaarden doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten die op dwingende wijze aan de consument worden verleend krachtens de Belgische wetgeving met betrekking tot consumentenbescherming.

3. Offerte

Offertes van Sipro Media bv zijn geheel vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling door de klant. Een offerte is alleen geldig voor de specifieke opdracht waarop ze betrekking heeft en geldt dus niet automatisch voor volgende gelijkaardige opdrachten. Offertes omvatten enkel de diensten die er uitdrukkelijk in vermeld worden. Promoties of acties, van welke aard dan ook, uitgaande van Sipro Media bv zullen niet beschouwd worden als een offerte.

4. Onderhandelingen en afspraken met mediapartners

Sipro Media bv mag in het kader van de samenwerking, onderhandelingen voeren met mediapartners om na te gaan welke kanalen of mediapartners het beste aansluiten bij de doelstellingen van de klant. Sipro Media bv zal echter alleen een verbintenis aangaan met een specifieke mediapartner na de expliciete goedkeuring van de klant.

Sipro Media bv zal de klant steeds op de hoogte brengen van de onderhandelingen die er gevoerd worden. Hierbij heeft de klant steeds het recht om aan te geven deel te willen uitmaken van de onderhandelingsgesprekken.

Na goedkeuring wordt in onderling overleg bepaald of de samenwerking met de desbetreffende partij in naam van Sipro Media bv of in naam van de klant wordt afgesloten.

Als Sipro Media bv rechtstreeks een contract afsluit met een mediapartij, zal een contract met dezelfde voorwaarden worden opgesteld tussen Sipro Media bv en de klant.

5. Facturatie en betaling

Sipro Media bv houdt eraan om te factureren aan haar private en professionele klanten.
Sipro Media bv zal op het einde van elke maand een factuur met haar vergoeding naar de klant sturen. De facturen dienen binnen een termijn van 30 dagen na de factuurdatum aan de partij betaald worden op het rekeningnummer:

 • IBAN         BE69 45292481 4178
 • BIC KREDBEBB
   

In het geval van niet tijdig betalen van een factuur op de vervaldag:

 • Zal Sipro Media bv, automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een nalatigheidsintrest verschuldigd zijn van acht (8) procent per jaar op het nog verschuldigde bedrag.  Bovenvermelde intrest wordt gekapitaliseerd.
 • Zal de klant, een bijkomende vaste vergoeding verschuldigd zijn voor administratieve kosten, deze zal tien (10) procent bedragen van het factuurbedrag, met een minimum van vijfenzeventig (75) euro en een maximum van tweehonderdvijftig (250) euro.
 • Zal de klant eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten betalen die gemaakt zijn voor het innen van de uitstaande facturen.
 • Gedeeltelijke betalingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkenning, en worden eerst verrekend met eventuele uitstaande gerechtelijke kosten in verband met het innen van eventuele uitstaande bedragen. Daarna met de vervallen intresten, met de vergoeding  voor administratiekosten. En tot slot met het bedrag in hoofdsom. Een factuur kan enkel worden geprotesteerd door middel van een aangetekend schrijven, verzonden binnen de veertien (14) kalenderdagen na de factuurdatum. Na afloop van deze termijn wordt de klant geacht de factuur te hebben aanvaard. De klant mag enkel een betaling opschorten als hij aantoont dat I-Folk bvba een contractuele verplichting niet is nagekomen en Sipro Media bv daarvan reeds op de hoogte heeft gebracht via een aangetekend schrijven.
 • Zowel de condities als de vergoeding van dit contract kunnen alleen aangepast worden bij wederzijds akkoord van Sipro Media bv en de klant en dienen vastgelegd te worden in een contract.

6. Campagnekosten

De campagnekosten van de verschillende mediakanalen die voorwerp uitmaken van de samenwerking zijn niet in de vergoeding van Sipro Media bv vervat.

Ofwel worden de campagnekosten door de klant rechtstreeks betaald aan de desbetreffende leverancier, ofwel worden deze door Sipro Media bv betaald en gelden de betalingsafspraken op deze facturen zoals beschreven in artikel 5.

7. Aansprakelijkheid

 • Sipro Media bv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig(e) gevolg of indirect verlies of schade door de klant of haar verbonden ondernemingen, zoals het verlies van data, winst, inkomsten, omzet of enig andere financieel of commercieel verlies, ongeacht of dit verlies voortvloeit uit een contractbreuk of een onrechtmatige daad.
   
 • De aansprakelijkheid van partij, voor eender welke schade zal steeds beperkt zijn tot maximaal twee (2) maal het maandelijks bedrag dat te betalen is voor de uitvoering van de samenwerking exclusief campagnekosten.
   
 • Geen van de partijen zal het recht hebben om een schadevergoeding te vorderen voor het niet nakomen door de andere partij van één van haar contractuele verplichtingen ten gevolge van een gebeurtenis van overmacht.
   
 • Gebeurtenissen van overmacht zullen elke partij, voor zolang die gebeurtenis duurt, ontslaan van de verplichtingen onder deze overeenkomst waarvan de uitvoering onmogelijk of onuitvoerbaar is geworden.

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Eventuele geschillen over deze overeenkomst tussen partijen, zullen beslist worden door de Rechtbank van Koophandel van Hasselt. Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomst.

9. Beëindigingsmogelijkheden door Sipro Media bv

Sipro Media bv heeft het recht om de overeenkomst te beëindigen ten aanzien van de klant wanneer zij hiertoe een objectieve noodzaak ziet.

Onder objectieve noodzaak is begrepen, zonder beperkt te zijn tot:

 • IndienSipro Media bv tijdens de overeenkomst redenen heeft om te veronderstellen dat de gegevens van de klant vals, inaccuraat of verouderd zijn;
 • In het geval Sipro Media bv ontdekt of substantiële vermoedens heeft dat de klant haar diensten gebruikt voor ongeautoriseerde doeleinden;
 • Bij vermoedens van schending van de huidige algemene voorwaarden door de klant;
 • In het geval Sipro Media bv ontdekt dat de overeenkomst met de klant is gebaseerd op foutieve informatie van de klant of wanneer Sipro Media bv vermoedt dat de klant een product van Sipro Media bv aankoopt omwille van redenen die niet als objectief redelijk en aanvaardbaar kunnen beschouwd worden;
 • Indien de klant in gebreke blijft om zijn uitstaande facturen aan Sipro Media bv tijdig of volledig te betalen;
 • In het geval van een dreigend faillissement van de professionele klant.

10. Persoonsgegevens

De klant geeft aan Sipro Media bv de toelating om de verstrekte persoonsgegevens van de klant op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Sipro Media bv handelt hierbij in overeenstemming met de Belgisch wet voor de verwerking van persoonsgegeven d.d. 8 december 1992 en conform de vereisten in de verordening voor het Europese Parlement en de Europese Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Deze gegevens zullen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door Sipro Media bv aangeboden prestaties en/of diensten in het kader van de contractuele relatie tussen Sipro Media bv en de klant. De klant kan steeds om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen. Indien de klant geen commerciële informatie van Sipro Media bv meer wenst te ontvangen, dient de klant Sipro Media bv hiervan op de hoogte te brengen.

11. Geheimhouding

Sipro Media bv verklaart gehouden te zijn tot geheimhouding van alle gegevens die verband houden met de samenwerking met de klant.

Informatie, documenten of andere stukken die worden toevertrouwd aan Sipro Media bv in het kader van deze samenwerking zijn en blijven eigendom van de klant, en zullen dan ook vertrouwelijk behandeld worden.

Als vertrouwelijke informatie wordt onder meer gezien:

 • Alle informatie die de klant deelt met Sipro Media bv in het kader van de uitvoering van de samenwerking.
 •  Alle informatie die verzameld wordt uit de gevoerde campagnes die voorwerp uitmaken van de samenwerking.

Sipro Media bv verbindt er zich dan ook toe om bovenvermelde informatie niet te gebruiken, te reproduceren, te verspreiden, rechtstreeks of onrechtstreeks, mondeling of schriftelijk, tenzij aan de klant.

Sipro Media bv verklaart de nodige maatregelen te nemen om de verspreiding van bovenvermelde informatie te verhinderen, met uitzondering naar haar eigen personeelsleden die deze informatie nodig hebben om de opdracht van Sipro Media bv uit te voeren in kader van het voorwerp van de samenwerking met de klant.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Eventuele geschillen betreffende deze overeenkomst tussen de partijen zullen beslist worden door de Rechtbank van Koophandel van Hasselt en steeds in de Nederlandse taal. Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomst.